กรอกหมายเลขสมาชิกให้ครบ 7 หลัก
( ให้ตรงกับ "สมาชิกทะเบียนที่" ในใบเสร็จรับเงิน เช่น 0002925 )
กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกันไม่ต้องมีเครื่องหมาย - เช่น 1011011011010
กรอกชื่อไม่ต้องเติมคำนำหน้า
/
/
เช่น 07 / 02 / 2520
กรุณากำหนดรหัสผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอยู่ด้วยอย่างน้อย 6 หลักชึ้นไป
กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน