ประกาศ... เดือนตุลาคม 2564 ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 8/10/2564 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 15/10/2564 ...ขยายเวลาโครงการอาวุธปืนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เป็นสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ...สมาชิกที่กู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID 19 แล้วสามารถกู้โครงการอาวุธปืนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ได้อีก 1 สัญญา ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินจากคนละ 100,000 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 50,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวด         

 7.25% ต่อปี

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  

 7.25% ต่อปี

3. เงินกู้สามัญ บุคคลค้ำ                                   

 7.25% ต่อปี

 4. เงินกู้สามัญ หุ้นค้ำ  

   7.25% ต่อปี

5. เงินกู้สวัสดิการเพื่อบรรเทาวิกฤต COVID 19   

 6.00% ต่อปี

 6. เงินกู้โครงการอาวุธปืนสวัสดิการ

   7.25% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 แบบหลายอัตราตามยอดเงินฝากคงเหลือแต่ละช่วงชั้น 

ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท

  3.00% ต่อปี   

 เกิน 10,000,000 แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

   2.50% ต่อปี   

 เกิน 20,000,000 แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท

   2.00% ต่อปี   

 เกิน 30,000,000 บาท ขึ้นไป

   1.50% ต่อปี   

 

โดย admin วันที่ 12 ส.ค. 2564