ประกาศ... ระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินเหลือคนละ 200,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ...เดือนมีนาคม 2562 ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 11/03/2562 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 15/03/2562

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน          

 7.5% ต่อปี

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ล่วงหน้า    

 7.5% ต่อปี

3. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำ                                   

 7.5% ต่อปี

4. เงินกู้สามัญ หุ้นค้ำ  

 7.5% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                         

3.30% ต่อปี

 

โดย admin วันที่ 23 มี.ค 2561