ประกาศ... ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...เดือนเมษายน 2563 ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 13/4/2563 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 15/4/2563 ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท ...ระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ...การลดการถือหุ้นรายเดือน ปรับการถือหุ้นรายเดือนเหลือเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินจากคนละ 200,000 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 100,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน          

 7.5% ต่อปี

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ล่วงหน้า    

 7.5% ต่อปี

3. เงินกู้สามัญบุคคลค้ำ                                   

 7.5% ต่อปี

4. เงินกู้สามัญ หุ้นค้ำ  

 7.5% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                         

3.30% ต่อปี

 

โดย admin วันที่ 02 พ.ค 2562