ประกาศ... สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 ได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ...ระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินเหลือคนละ 200,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ...เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 11/02/2562 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 15/02/2562...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

...

ว11/2562 ลว.8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2562

รายละเอียด

...

วิธีการคิดเงินปันผล อัตราเงินปันผล 6.20% ต่อปี

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่องการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๒

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด และกำหนดการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

...

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่องรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

...

ว70/2561 ลว.4 กันยายน 2561 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด พ.ศ.2561 (สมาชิกสมทบ)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญสมาชิกและสมาชิกสมทบ (กู้เงินค่าหุ้นของตนเอง)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวด

รายละเอียด

...

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การกู้เงิน

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวด

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสวัสดิการ

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลดการสมัครสมาชิก-ลาออก , คำร้องขอรับเงินค่าหุ้น

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้สามัญสมาชิกและสมาชิกสมทบ (กู้เงินค่าหุ้นของตนเอง)

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่น ๆ

อื่นๆ

...

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

รายละเอียด

...

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

รายละเอียด

...

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2559

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยหุ้น

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2561

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนเมษายน 2561

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

...

การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2561

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการ

รายละเอียด

...

โครงการสัมมนาตัวแทนกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 8/2561

รายละเอียด

...

โครงการสัมมนาตัวแทนกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 7/2561

รายละเอียด

...

โครงการสัมมนาตัวแทนกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 6/2561

รายละเอียด

...

โครงการสัมมนาตัวแทนกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 5/2561

รายละเอียด

...

โครงการสัมมนา เรื่องบทบาทเทศบาลกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 3/2561

รายละเอียด

...

โครงการสัมมนา เรื่องบทบาทเทศบาลกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 2/2561

รายละเอียด

...

โครงการสัมมนาตัวแทนกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียด

เข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก


จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 13
สัปดาห์นี้ 12,607
เดือนนี้ 58,463
ปีนี้ 169,329
ทั้งหมด 325,910