ประกาศ... ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท ...โปรโมชั่น การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก (เฉพาะสมาชิกปกติ) ยื่นคำขอกู้เงินสามัญสัญญาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ...ระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ...การลดการถือหุ้นรายเดือน ปรับการถือหุ้นรายเดือนเหลือเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินเหลือคนละ 200,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ...เดือนมิถุนายน 2562 ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 12/06/2562 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 17/06/2562...

ว50/2562 ลว.22 พฤษภาคม 2562 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญเป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท)

รายละเอียด

...

โปรโมชั่น การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก (เฉพาะสมาชิกปกติ) ยื่นคำขอกู้เงินสามัญสัญญาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องการลดการถือหุ้นรายเดือน

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

...

ว11/2562 ลว.8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2562

รายละเอียด

...

วิธีการคิดเงินปันผล อัตราเงินปันผล 6.20% ต่อปี

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่องการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๒

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด และกำหนดการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด พ.ศ.2562 (สมาชิกสมทบ)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญสมาชิกและสมาชิกสมทบ (กู้เงินค่าหุ้นของตนเอง)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวด

รายละเอียด

...

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การกู้เงิน

อื่นๆ