ประกาศ... ตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ที่ "ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก" ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่...  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 11/2/2563 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 14/2/2563 ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท ...ระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ...การลดการถือหุ้นรายเดือน ปรับการถือหุ้นรายเดือนเหลือเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินเหลือคนละ 200,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
THE MUNICIPAL OFFICER SAVING CO-OP.,LTD.
 
  ที่อยู่ : 15 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  E-mail : info@munsaving.com

  info@munsaving.com
  โทรศัพท์ : 0-2223-7788 ( 3 คู่สาย ) 0-2225-4084 ( อัตโนมัติ 2 คู่สาย )

  โทรสาร : 0-2222-2470 ( สินเชื่อ ) 0-2622-3203 ( ธุรการ ) 0-2622-1595 ( การเงิน)

บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ : ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกพระยาศรี เลขที่บัญชี 045-1-13731-0
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว เลขที่บัญชี 111-0-13547-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพาหุรัด เลขที่บัญชี 003-1-17932-1
 

 

โดย admin วันที่ 04 มี.ค 2562