ประกาศ... เดือนตุลาคม 2564 ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 8/10/2564 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 15/10/2564 ...ขยายเวลาโครงการอาวุธปืนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เป็นสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ...สมาชิกที่กู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID 19 แล้วสามารถกู้โครงการอาวุธปืนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ได้อีก 1 สัญญา ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินจากคนละ 100,000 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 50,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
THE MUNICIPAL OFFICER SAVING CO-OP.,LTD.
 

  ที่อยู่ : 145 ซอยบรมราชชนนี 49 ถนนบรมราชชนนี

            แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

  E-mail : info@munsaving.com


  info@munsaving.com
  โทรศัพท์ TEL : 0-2422-4500 ( 10 หมายเลข ) 

  โทรสาร  FAX :  

บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ :

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาสี่แยกพระยาศรี          เลขที่บัญชี 045-1-13731-0
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สาขาพาหุรัด              เลขที่บัญชี 003-1-17932-1
 

 

โดย admin วันที่ 03 ต.ค. 2564