ประกาศ ... ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 11/5/2566 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 15/5/2566 ...เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปรับลดยอดฝากเงินจากคนละ 100,000 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 50,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวด         

 

 7.25% ต่อปี

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  

 

 7.25% ต่อปี

  3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผล

    7.25% ต่อปี

4. เงินกู้สามัญ บุคคลค้ำ                                   

 

 7.25% ต่อปี

  5. เงินกู้สามัญ หุ้นค้ำ  

     7.25% ต่อปี

  6. เงินกู้สามัญ ทุนเรือนหุ้น ATM  

     7.25% ต่อปี

 7. เงินกู้สวัสดิการเพื่อบรรเทาวิกฤต COVID 19   

 

 6.00% ต่อปี

  8. เงินกู้โครงการอาวุธปืนสวัสดิการ  

   7.25% ต่อปี

  9. เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์สื่อสาร  

   6.00% ต่อปี

 10. เงินกู้สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ    

   6.00% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 แบบหลายอัตราตามยอดเงินฝากคงเหลือแต่ละช่วงชั้น 

ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท

  3.00% ต่อปี   

 เกิน 10,000,000 แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท

   2.50% ต่อปี   

 เกิน 20,000,000 แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท

   2.00% ต่อปี   

 เกิน 30,000,000 บาท ขึ้นไป

   1.50% ต่อปี   

 

โดย admin วันที่ 08 เม.ย. 2565