ประกาศ ...ปิดระบบเงินกู้เอทีเอ็มวันที่ 28/6/2567 เวลา 15.30 น. และเปิดให้บริการในวันที่ 1/7/2567 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ...ตัวแทนเทศบาล..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 11/6/2567 สมาชิกนอกสังกัด (สมาชิกที่ไม่ได้สังกัดเทศบาล)..ดาวน์โหลดรายการเรียกเก็บเงินได้รายเดือนในวันที่ 14/6/2567 ...ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 20 งวดและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารคำขอกู้ฉุกเฉินเข้ามาใหม่ ...ยายเพดานวงเงินกู้สามัญ สหกรณ์ได้ขยายเพดานวงเงินกู้สามัญ จากไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 บาท...

แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

รายละเอียด

...

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

รายละเอียด

...

การปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ระยะ 2

รายละเอียด

...

โครงการเงินกู้สวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้รับบำนาญ

รายละเอียด

...

ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เป็น 5 เท่าของเงินเดือน

รายละเอียด

...

การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก

รายละเอียด

...

เงินรอตรวจสอบคงค้าง

รายละเอียด

...

ขอเชิญชวนสมาชิก แอด LINE Official Account

รายละเอียด

...

การให้เงินสงเคราะห์สมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ระยะ 2

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผล

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเงินกู้สมาชิกสมทบ พ.ศ.2566 (สมาชิกสมทบ)

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญบุคคลค้ำ

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญทุนเรือนหัุน

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญทุนเรือนหัุน ATM

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM)

รายละเอียด

...

คำขอหักเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลด เงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ระยะ 2

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผล

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น

อื่นๆ

...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น ATM

อื่นๆ

...

แบบฟอร์มรายการสมาชิกที่เรียกเก็บเงินได้รายเดือนไม่ได้

อื่นๆ

...

คำร้องขอรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กรณีสมาชิกผู้ฝากเงินถึงแก่กรรม

อื่นๆ

...

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์

อื่นๆ

...

หนังสือยินยอมให้หักเงิน จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อื่นๆ

...

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

รายละเอียด

...

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

รายละเอียด

...

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

รายละเอียด

...

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3)

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

รายละเอียด

...

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

รายละเอียด

...

หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการ

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประสบภัย(สาธารณภัย)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประสบภัย(อุบัติเหตุ)

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากรณี(ถึงแก่กรรม)

รายละเอียด

...

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 19 ศูนย์จังหวัดนครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

รายละเอียด

...

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18 ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

รายละเอียด

...

หลักสูตรอบรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

รายละเอียด

...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

...

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 17 ศูนย์เมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

...

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 ศูนย์จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

...

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 15 ศูนย์เทศบาลนครหาดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

รายละเอียด

...

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 14 ศูนย์เทศบาลนครสงขลา วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

รายละเอียด

...

โครงการพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 13 ศูนย์จังหวัดราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

รายละเอียด

เข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

กรอกหมายเลขสมาชิกให้ครบ 7 หลัก
(ให้ตรงกับ "สมาชิกทะเบียนที่" ใน
ใบเสร็จรับเงินเช่น 0002925)

Mobile App

Line Official

บัญชีสหกรณ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาบางขุนนนท์

058-0-44320-5

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้. 4,795
สัปดาห์นี้ 5,508
เดือนนี้ 49,574
ปีนี้ 672,063
ทั้งหมด 6,351,083